අද වන විට බොහෝ අයට විවාහය කියන්නේ ඉතාම සාමාන්‍ය දෙයක් බොහෝ අය වසර පළමු විවාහයට වසර 10ක් ගතවෙන දවස වෙනකොට විවාහ 2ක්වත් කරගෙන ඇතැම් අය ඊටත් වැඩියි.ඒවාගේම විවාහයක්