මිනිසාගේ ශරීරයේ ඇති විශාලම ඉන්ද්‍රිය වන්නේ සමයි. සමේ අසාද්මික තා බොහෝවිට ඇති වන නිසා ඔබේ සම සැමවිටම ඒකාකරව පවත්වාගෙන යාම තරමක් අපහසු කටයුත්තකි. වාර්තා වලට අනුව සමේ ඇති