තාරුකා වන්නිආරච්චිගේ අලුත උපන් දරුවා සමග ලබාගත් ජායාරූප 20 ක්

තාරුකා වන්නිආරච්චි කියල කියන්නේ ජනතාවගේ ආදරය දිනාගත් ජනප්‍රිය නිලියකි. ඇයගේ කුලුදුල් දරුවාගේ උපත පසුගියදා සිදුවිය .. එහිදී එම දරුවා සමග චායාරූපකරණයක් සිදුවිය. ඇයගේ දරුවා හා පවුලේ අයගේ ඔබ නොදුටු චායාරූපකරණයක ජායාරූප 20 ක් මෙසේයි.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Child Photography.LK Himanshu Gunarathna -0714595117