ඇන්තනී පවුලේ ඔබ නොදුටු ජායාරූප 30ක්

කලාවේ දැවැන්ත චරිතයක් ලෙස ජැක්සන් ඇන්තනී හදුන්වා දිය හැකි අතර , මහජනතාව අතර අතිශය ජනප්‍රියත්වයක් උසුලන්නට ඔහු සමත්ව සිටී. එමෙන්ම ඔහුගේ දූ දරුවන්ද කලාවේ නියැලී සිටී. ඔවුන්ද කලාවෙන් ජනප්‍රියත්වයක් ලබා සිටින්නේ පියාගෙන් ලැබුනු කලාව ඉදිරියට ගෙනයමිනි.

දූ දරුවන්ගේ විවාහයන්ගෙන් පසුව ඇන්තනී පවුල තවත් විශාල විය. මහජනයාගේ වඩාත් ආදරයට පත්ව සිටින ඇන්තනී පවුලේ ඔබ නොදුටු චායාරූප 30 ක් මෙසේයි.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.