අලුතින් විවාහ වූ සචිනි නිපුන්සලාගේ පවුලේ ඔබ නොදුටු ජායාරූප 30ක්

නිවේදිකාවක් ලෙස වඩාත් ජනප්‍රිය වන්නට සමත්වූ අයෙකු ලෙස සචිනි නිපුන්සලා හැදින්විය හැක. ඇය විවාහ දිවියට පිවිසි අතර ඇයගේ පවුලේ චායාරූප නම් ඔබ එතරම් දැක නැතුව අති. ජනප්‍රිය නිවේදිකා සචිනි නිපුන්සලාගේ පවුලේ චායාරූප 30 ක් මෙසේයි

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.