සමිතා මුදුන්කොටුවගේ පවුලේ ඔබ නොදුටු ජායාරූප 40ක්

සමිතා මුදුන්කොටුව කියල කියන්නේ ලන්කාවේ සිටින අති දක්ශ ගායිකාවක්. මියුරු කටහඩකින් යුතු ඇයගේ ගීත අසන්නට අපි හැමෝම කැමතියි. මෑත කාලයේදී ඇය වඩාත් කතාබහට ලක්වන්නටද වුනා. ඉතින් සමිතගේ පවුලේ ඔබ දැක නැති චායාරූප තමයි අද අපි ඔබට ගෙන එන්නට යන්නේ. සමිතා මුදුන්කොටුවගේ පවුලේ ඔබ දැක නැති චායාරූප 40 ක් මෙසේයි.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.