ජනප්‍රිය ගායක රූකාන්ත ගුණතිලකගේ පවුලේ ඔබ නොදුටු ජායාරූප 40ක්

රූකාන්ත ගුණතිලක කියල කියන්නේ ගායනයෙන් දශක ගණනාවක් පුරා මහජනයාගේ ආදරය දිනාගත් අයෙකි. එපමණක් නොව ඔහුගේ පවුලේ සියලුම දෙනා පාහේ ගායනයේ නියැලී සිටී. දියණිය වන රයිනි ගුණතිලකද ගායන ශිල්පිනියක් ලෙස වඩාත් ජනප්‍රියත්වයක් ලබාගන්නට සමත්ව සිටී.

පවුලම ගායනයෙන් වඩාත් ජනප්‍රියත්වයක් ලබන්නට සමත්ව සිටී. රූකාන්ත ගුණතිලකගේ පවුලේ ඔබ නොදුටු චායාරූප 40 ක් මෙසේයි.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.