ජයරත්න මල්ශාලා හිමිකරුගේ සුරූපී දියණිය නීතිඥ නිශාරා ජයරත්නගේ ඔබ නොදුටු ජායාරූප 30ක්

ජයරත්න යන නම ඇසූ සැනින්ම ඔබට මතකයට එන නමක් තමයි ජයරත්න මල්ශාලාව කියන්නේ. ඉතින් එහි හිමිකරුගේ දියණිය නිශාරා ජයරත්න නම් වේ. ඇය අධි නීතිඥවරියකි. ඇය ගැන සමාජජාලා වල තරමක් කතාබහටද ලක්විය. සුරූපී නීතිඥවරියක් වන ඇයගේ චායාරූප පෙලක් පහතින් වේ.

මෙය ඔබ නොදුටු චායාරූප පෙලක් විය හැකිය. ජයරත්න මල්ශාලා හිමිකරුගේ සුරූපී දියණිය නිශාරා ජයරත්නගේ චායාරූප 30 ක් මෙසේයි.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Add a Comment