ගයාන් ගුණවර්ධන හා කාවින්ද්‍යා අධිකාරීගේ ඔබ නොදුටු කපල් ජායාරූප 30ක්

ප්‍රවීන ගායන ශිල්පී නුවන් ගුණවර්ධනගේ පුත් ගයාන් ගුණවර්ධන දැන් කා අතරත් ජනප්‍රිය චරිතයක් බවට පත්වී හමාරයි. ඒ් එක්කම ගයාන් ගුණවර්ධන හා කාවින්ද්‍යා අධිකාරි සමග පැවති ප්‍රේම සම්බන්ධය

පසුගිය කාලේ කථාවට ලක්වූ නුවන් ගුණවර්ධනග‍ේ පුත් ගයාන් ගුණවර්ධන හා අතුල අධිකාරී හා සමිතා මුදුන්ක‍ොටුවග‍ේ දියනිය වන කාවින්ද්‍යා අධිකාරී අතර ප‍ේම සම්බන්ධය පිලිබද නැවතත් කථාබහ ඇරඔී ඇත.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Add a Comment