පේශල නිවේදිකා පූර්ණිකා සමගින් ගත කරන ජීවිතය දැක්වෙන ජායාරූප 30ක්

තබ්ලා වාදකයෙකු ලෙස කලාවට පැමිණි පේශල ඉන්පසුව ගායකයෙකු ලෙසද අද වනවිට වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කරන්නෙකු ලෙසද ජනප්‍රියත්වයක් හිමිකරගන්නට සමත්ව සිටී. එමෙන්ම ඔහු විවාහ වූයේ ජනප්‍රිය නිවේදිකා පූර්ණිකා සමගිනි. ඉතින් ඔවුන්ගේ චායාරූප පෙලක් තමයි පහතින් දැක්වෙන්නේ.

මෙම චායාරූප ඔබ මින් පෙර නොදුටු ඒවා විය හැක. පේශල නිවේදිකා පූර්ණිකා සමගින් ගත කරන ජීවිතය දැක්වෙන චායාරූප 30 ක් මෙසේයි.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Add a Comment