ගායිකා උමාරියාගේ ජායාරූප 40ක්

ශ්‍රි ලන්කාවේ ජන ප්‍රිය ගායිකාවක් ලෙස උමාරියා සිංහවංශ හැදින්විය හැක. අද වන විට වඩාත් ජනප්‍රියත්වත් දිනා ගත් ඇයගේ ජායාරූප නිතර දේවෙලේ ඔබ දක්නට ලැබේ. ඇයගේ පවුල් ජිවිතයේ ජායාරූප නිතර ඔබට දක්නට නොලැබේ.

ඉතින් අද ඔබට ගෙන එන්නට යන්නේ උමාරියා සිංහවංශගේ හා ඇයගේ සැමියාගේ ජායාරූප . මේ වා ඔබට ලේසියෙන් දක්නට නොලැබෙන ජායාරූප පෙළකි . උමාරියා හා ඇයගේ සැමියාගේ ජායාරූප 40 මෙසේය.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Add a Comment