සුපිරි කාර් තියෙන මීගමුවේ ධානපතියාගේ කාර් හා ගෙවන ජීවිතය දැක්වෙන ජායාරූප 40ක්

ඉස්සර නම් ධානපතියන් වුනේ ටිකක් වයසට ගිහින් , කාලයක් ගිහින් තමයි. එහෙත් අද වෙනකොට තරුණයින් ධානපතියන් බවට පත්වීම සුලබව දක්නට ලැබෙනවා. ඔබට නිතර නිතර එවැනි පුවත් නම් අසන්නට ලැබෙනවා. අද කියන්න යන්නෙත් ඒ වගේ කතාවක් ගැන තමයි. මීගමුව ඇවෙන්ඩ්‍රා ගාඩන් හෝටලයේ හිමිකරුගේ පුතා වන සචිත් ඩී සිල්වාගේ චායාරූප පෙලක් තමයි අද ගෙන එන්නට යන්නේ.

ඉතින් ඔහු සතුව , හමර් , ලැම්බොගිනි , රෝල්ස් රොයිස් , බෙන්ස් , ෆෙරාරි වැනි සුපිරි යුරෝප් වාහන රැසක් තිබෙනවා. ඉතින් ඔහුගේ ඒ සුපිරි කාර් වල චායාරූපද ඇතුලත් ඔහු ගෙවන ජීවිතයේ චායාරූප 25 ක් මෙසේයි.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Add a Comment