ලක්ශ 30 කට සෑදිය හැකි සුපිරි නිවසේ ජායාරූප 20ක්

නිවසක් කියල කියන්නේ අපි හැමෝගෙම ජීවිතේ ලොකු හීනයක්. හැමෝම ආසයි ලස්සන නූතන ගෙයක් හදාගන්න. අඩු මුදලක් වියදම් කරමින් සුපිරි නිවසක් සාදාගන්න තිබ්බොත් තවත් හොදයි.

අද අපි කියන්න යන්නේ ලක්ශ 30 ක් වැනි මුදලකට හදාගන්න පුලුවන් සුපිරි නිවසක් ගැනයි. මෙම නිවස වර්ග අඩි 800 යි. නිදන කාමර දෙකකින් , සාලයකින් , වොශ් රූම් එකකින් , කුස්සියකින් වැනි ස්ථාන ගණනාවකින් සමන්විත වනවා. ලක්ශ 30 කට සාදාගත හැකි නිවසේ ජායාරූප 20 ක් මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

Add a Comment