2020 මිස් ශ්‍රී ලංකා කිරුළේ හිමිකාරිය අවුරුදු දාහතේ හුරුබුහුටි ශේන්යාගේ ජායාරූප 25ක්

වයස අවුරුදු 17 තරම් අඩු වයසකදී මිස් ශ්‍රී ලංකා කිරුලේ හිමිකාරිණිය වීමට තරම් ඇය භාග්‍යවන්තයි. ඇය 3000 කට වැඩි තරගකාරියන් අතරින් 12 දෙනා ඇතුලට තේරුනා. 2020 මිස් ශ්‍රී ලංකා කිරුල ඇය විසින් දිනාගන්නේ හෝමාගම ගොඩගම රීච් හෝටලයේදිය. ශේන්යා විජේරත්න නම් වූ ඇයට අපි දිගු ගමනක් නිරූපන ක්ෂ්‍රේත්‍රටය් ඉදිරියට යාමට සුබ පතමින් අපි ඇයගේ ලස්සන ජායාරූප කිහිපයක් බලමු.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.