රූපයට නොව හදවතට දැණුනු ආදරයක විවාහයේ ලස්සන ජ‍ායාරූප කිහිපයක්

අද වන විට බොහෝ අයට විවාහය කියන්නේ ඉතාම සාමාන්‍ය දෙයක් බොහෝ අය වසර පළමු විවාහයට වසර 10ක් ගතවෙන දවස වෙනකොට විවාහ 2ක්වත් කරගෙන ඇතැම් අය ඊටත් වැඩියි.ඒවාගේම විවාහයක් කරනකොට සමහර අය හොයන්නේ සල්ලි නැත්නම් ලස්සන. හදවතට රුපයට අවංකව ආදරය කරන ය හොයාගන්න ගොඩක් අමාරුයි. අද අපි ඔබට කියන්න හදන්නේ රුපය ගැන නොහිතා අවංකව ආදරය කල දෙදෙනෙකුගේ විවාහයක් පිළිබඳවයි.බුකිය කැළඹූ ඔවුන්ගේ විවාහයේ ජායාරූප කිහිපයයි මේ.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Photography by Revival Ridge Photography Charith Kodagoda