ජනප්‍රිය නිරූපිකා ඕශදී හිමාශාගේ දියණියගේ උපන්දිනයේදී ලබාගත් ඔබ නොදුටු ජායාරූප 30 ක්

මව් පදවිය මෑතකදී ලබාගත් ඕශදීගේ දියණියගේ උපන්දිනය පසුගියදා යෙදී තිබුනි. නිරූපිකාවක් ලෙස මහජනයාගේ ආදරයට ලක්වූ ඇය , මියුසික් වීඩියෝ රැසක් සදහා ඇගේ දායකත්වය ලබා දී ඇත. එමගින් ක්ශ්‍රේත්‍රයේ ඉහල නමක් දිනාගෙන ජනතාව අතරට යන්නට ඇය සමත්විය.

ඉතින් ඇයගේ දියණියගේ උපන් දිනයේදී අලන්කාර , වර්ණවත් වූ චායාරූප ලබාගෙන තිබුනි. ඕශදී හිමාශාගේ උපන් දිනයේදී ලබාගත් ඔබ නොදැකපු ජායාරූප මෙසේයි.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.