ප්‍රසිද්ධ ගායන ශිල්පී නුවන් ගුණවර්ධනගේ පුත් ගයාන් ගුණවර්ධනගේ මංගල දිනයේදී ලබාගත් ජායාරූප 30 ක්

ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පී නුවන් ගුණවර්ධනගේ පුත් ගයාන් ගුණවර්ධන . ගායකයෙකු මෙන්ම රන්ගන ශිල්පියෙකු ලෙසද ප්‍රසිද්ධියක් උසුලන්නට ගයාන් ගුණවර්ධන සමත්විය.

ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පියෙකු වන නුවන් ගුණවර්ධනගේ අඩිපාරේ යමින් ගායකයෙකු වන්නට ගයාන් ගුණවර්ධන සමත්විය. මෙය ගයාන් ගුණවර්ධන සහබාගි වූ මනාල යුවළක් සේ හැඩවුණු ජායාරූපකරණයකි. ලබාගත් ජායාරූප 30 ක් මෙසේයි.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.