කේ.සුජීවාගේ සුරූපී ලොකු දියණියගේ ජායාරූප 30ක්

පියෙක් නැතුව දරුවන් දෙදෙනා උස්මහත්කරන ඕනම කාන්තාවක් දිරිය මවක් වෙනවා. ප්‍රසංග වේදිකාවට නැතුවම බැරි දඟකාර ගායිකාවක් තමයි කේ.සුජීවා.ඇයත් දුවලා දෙන්නෙක් එක්ත තනියම ජීවිතයට මුහුණ දෙන දිරිය කාන්තාවක්. රාජ්කුමාර් ස්වරන්ජලී කියන්නේ කේ සුජීවාගේ ලොකු දුව.සුරූපී ඇයගේ සියළු කටයුතු සර්වප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවා කියන ගමන් මේ ඇයගේ ජායාරූප කිහිපය බලමු.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.