දැන් දරු දෙදෙනෙකුගේ මවක් වන එදා පුංචි පැංචි වූ ප්‍රමුදිගේ ආදරණිය කැදැල්ලේ ජායාරූප 30ක්

කාලය කොයි තරම් වේගෙන් යනවද ඉස්ස සිරසේ ගියපු පුංචි පැංචි විදිහට විදිහට අපි දැකපු ප්‍රමුදි කරුණාරත්නා අද වෙනකොට ඇය දැන් දරු දෙදෙනෙකුගේ මවක්. දැන් නම් අපිට ප්‍රමුදි වැඩිය දකින්න නෑ.ඇත්තටම කීවොත් ඇය දැන් රංගනයෙන් ‍අයින්වෙලා ඉන්නේ.ඇයට ආරාධන ලැබුණත් ඇය ඒවා ප්‍රතික්ෂේප කරනවලු.නමුත් තවමත් ඇයට ප්‍රේක්ෂකයින්ගේ ප්‍රතිචාර ලැබෙනවලු.

1. .

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.