ලෝක රූ රැජිණියන් මේකප් සමග සහ මේකප් නැතුව ඡායාරූප 20ක්

ලෝකයේ ලස්සනම කාන්තාව තෝරන තරග කොතෙකුත් ඇත. නමුත් එයින් ප්‍රධාන වන්නේ ලෝක රූ රැජින තෝරන තරගය වේ. නමුත් ඇමෙරිකාවෙ හා කැනඩාවේ ලෝකයේ ප්‍රධාන පෙලේ රූ රැජිනියන් තෝරන තරග රාශියක් ඇත්තා සේම මෙම තරග ලෝකයේම ප්‍රසිද්ධියට හා ආදරය දිනාගත් ඒවා වේ.

පහත ඇත්තේ ලෝක රූ රැජිනියන් සහා අනෙකුත් රූ රැජිනි තරග වලින් තෝරාගත් ලොව සුන්දරතම රූ රැජිනියන්ගේ මේකප් සහිතව සහා ඔවුන්ගේ ස්වාභාවික පෙනුම සහිතව නැතිනම් මේකප් නැතිව ලබා ගත් ඡායාරූප එකතුවකි.

#1 Megan Young (Philippines), Miss World 2013

#2 Paulina Vega (Colombia), Miss Universe 2014

#3 Dayana Mendoza (Venezuela), Miss Universe 2008

#4 Leila Lopes (Angola), Miss Universe 2011

#5 Azra Akin (Turkey), Miss World 2002

#6 Riyo Mori (Japan), Miss Universe 2007

#7 Olivia Culpo (USA), Miss Universe 2012

#8 Natalie Glebova (Canada), Miss Universe 2005

#9 Pia Alonzo Wurtzbach (Philippines), Miss Universe 2015

#10 Ximena Navarrete (Mexico), Miss Universe 2010

#11 Rolene Strauss (South Africa), Miss World 2014

#12 Stefania Fernandez (Venezuela), Miss Universe 2009

#13 Ivian Sarcos (Venezuela), Miss World 2011

#14 Yu Wenxia (China), Miss World 2012

#15 Mireia Lalaguna (Spain), Miss World 2015

#16 Maria Gabriela Isler (Venezuela), Miss Universe 2013

#17 Ksenia Sukhinova (Russia), Miss World 2008

#18 Kaiane Aldorino (Gibraltar), Miss World 2009

#19 Zuleyka Jerrís Rivera Mendoza (Puerto Rico), Miss Universe 2006

#20 Alexandria Mills (USA) Miss World 2010